.: Prima pagină

 

.: Structură

.: Legislație

 -Românească

 -Europeană

.: Suspendați

.: Evenimente

 

.: Presa

-Ziua de Iași

-Ziarul de Iași

-Monitorul de Iași

-Evenimentul

-Flacăra Iașului

-Jurnalul de Est

.: Concursuri medicale

  .: EMC

.: Articole stiințifice

.: Locuri de muncă

.: Contact

.: Legături


  
 

 Concursuri medicale

 .: 2015 :.

Examenul de grad principal 2015

UPDATE 18 NOIEMBRIE 2015

Caiet concurs

Asistent balneofizioterapie
Asistent farmacie
Asistent igiena si sanatate publica
Asistent igienist de cabinet stomatologic
Asistent laborator
Asistent medical generalist
Asistent medico social
Asistent nutritie dietetica
Asistent obstetrica ginecologie
Asistent radiologie
Asistent stomatologie

Grila corectura

Asistent balneofizioterapie
Asistent farmacie
Asistent igiena si sanatate publica
Asistent igienist de cabinet stomatologic
Asistent laborator
Asistent medical generalist
Asistent medico social
Asistent nutritie dietetica
Asistent obstetrica ginecologie

UPDATE 30 Octombrie 2015

UPDATE – Examenul de grad principal 2015 – rezultatele la toate specialităţile

Asistenţii medicali de alte specialităţi decât medicina generală (Radiologie - imagistică medicală, Farmacie, Balneofizioterapie, Laborator, Igienă şi sănătate publică, Stomatologie, Medico-social) şi moaşele din judeţul Iaşi au promovat examenul de grad principal, potrivit Comisiei Locale de examen Iaşi.

Examenul a avut loc astăzi, 30 octombrie, în Amfiteatrul Institutului de Psihiatrie Socola.

Au participat toţi cei 69 de candidaţi înscrişi. Toţi au obţinut note peste 7.00.

Asistenţii medicali şi moaşele care au susţinut astăzi examenul de grad principal pot contesta rezultatele în termen de 24 de ore de la data comunicării punctajului obţinut. Contestaţia se soluţionează de comisia locală de examen, în termen de 48 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora.

Candidaţii sunt rugaţi să verifice pe liste corectitudinea numelui, prenumelui şi a iniţialei tatălui şi să sesizeze eventualele erori la adresa secretar@oamr-iasi.ro.

Publicăm, mai jos, rezultatele obţinute de candidaţi la examenul de grad principal, toate specialităţile.

Descarcă documentul ataşat:

Rezultate grad principal 2015 - toate specialităţile.pdf

UPDATE 29 Octombrie 2015

UPDATE – Examenul de grad principal 2015 – rezultatele la specialitatea medicină generală

Asistenţii medicali generalişti au promovat examenul de grad principal, specialitatea medicină generală, anunţă Comisia Locală de examen Iaşi.

La examen au participat 359 de candidaţi. Dintre aceştia, un candidat nu s-a prezentat la examen. Ceilalţi au obţinut toţi note peste 7.00.

Asistenţii medicali generalişti pot contesta rezultatele examenului de grad principal în termen de 24 de ore de la data comunicării punctajului obţinut. Contestaţia se soluţionează de comisia locală de examen, în termen de 48 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora. 

Asistenţii medicali generalişti sunt rugaţi să verifice pe liste corectitudinea numelui, prenumelui şi a iniţialei tatălui şi să sesizeze eventualele erori la adresa secretar@oamr-iasi.ro. 

Descarcă documentul ataşat:

Rezultate grad principal 2015 - Medicină generala.pdf

UPDATE 28 Octombrie 2015

UPDATE – Examenul de grad principal - lista candidaților admişi

Ca urmare a răspunsurilor primite de la Comisia Centrală de examen de grad principal şi a introducerii în liste a candidaţilor admişi, programul de înregistrare a modificat automat repartiţia candidaţilor pe săli.

Modificările nu sunt semnificative, iar candidaţii redistribuiţi au fost deja anunţaţi.

Vă rugăm să verificaţi încă o dată, pe siteul filialei, lista cu repartizarea pe săli a candidaţilor la examenul de grad principal, sesiunea octombrie 2015.

Descarcă fişierul ataşat:

UPDATE Grad principal 2015 – Noua repartizare pe săli a candidaților ADMIȘI


UPDATE 28 Octombrie 2015

Examenul de grad principal - lista candidaților

În urma analizării dosarelor pentru înscrierea la examenul de grad principal, sesiunea octombrie 2015, Comisia Locală de Examen a respins 14 dintre cele 439 de dosare depuse. În consecință, au fost declarate admise 425 de dosare.

Numărul înscrișilor, pe specialități, în ordine descrescătoare:
Medicină generală - 357
Radiologie - imagistică medicală - 24
Balneofizioterapie - 10
Laborator - 7
Moașe - 2
Igienă și sănătate publică - 2
Stomatologie - 1
Medico-social - 1
La specialitatea nutriție și dietetică nu s-au înscris candidați.

Descarcă fișierele atașate:

Grad principal 2015 - Lista candidaților ADMIȘI si repartizarea pe săli
Grad principal 2015 - Lista candidaților RETRASI și RESPINȘI

AFIȘAT ASTĂZI, 28 OCTOMBRIE 2015, ORA 8.00 LA SEDIUL FILIALEI IAȘI A OAMGMAMR ȘI PE SITE-UL ORGANIZAȚIEI.

CONTESTAȚIILE LA DECIZIA COMISIEI LOCALE DE EXAMEN IAȘI SE DEPUN ÎN TERMEN DE 24 DE ORE DE LA DATA AFIȘĂRII LA SEDIUL COMISIEI CENTRALE DE EXAMEN PE FAX: 0212240025 SAU PE MAIL gradprincipal@oamr.ro


UPDATE 19 Septembrie 2015

Examenul de grad principal 2015 - derogarea de la condiţia de vechime

Prin referatul N.B. Nr. 9391/16.09.2015, Ministrul Sănătăţii a aprobat derogarea de la condiţia de vechime, în vederea înscrierii candidaţiilor la examenul de grad principal, sesiunea 2015.

Conform aprobării, la acest examen se pot înscrie candidaţii care cumulează o vechime de 5 ani, până la 31 decembrie 2015.


UPDATE 19 Septembrie 2015

ANUNŢ privind organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal, sesiunea 2015

1. Ministerul Sănătăţii organizează, prin direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, denumite în continuare direcțiile de sănătate publică, în colaboare cu Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, denumit în continuare OAMGMAMR), prin filialele sale județene, examenul de grad principal, sesiunea 2015.

2. Examenul de grad principal se organizează pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali.

3. Pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal se constituie o comisie centrală de examen şi 42 de comisii de examen judeţene şi a municipiului Bucureşti (comisii locale de examen), precum şi o comisie de elaborare a subiectelor.

4. Examenul de grad principal se desfăşoară în două etape:

a) verificarea dosarelor de înscriere – etapă eliminatorie;

b) test-grilă de verificare a cunoştinţelor.

5. Pentru a fi declaraţi „Promovat” candidaţii trebuie să obţină la testul- grilă minimum 70 de puncte, corespunzător notei 7,00.

6. Tematica şi bibliografia pentru examen sunt elaborate, pe specialităţi, de către reprezentanţii Ministerului Sănătăţii şi ai Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, se aprobă de către conducerea Ministerului Sănătăţii şi se publică cu cel puţin 60 de zile înainte de data începerii examenului pe site-urile www.ms.ro şi www.oamr.ro.

7. La examenul de grad principal se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

a) sunt absolvenţi cu diplomă de absolvire/licenţă sau echivalentă, a uneia din următoarele categorii de instituţii de învăţământ:

şcoală postliceală sanitară;
liceu sanitar;
colegiu medical universitar;
facultate de asistenţă medicală/moaşe;
b) îndeplinesc, până la data înscrierii la examen, cel puţin 5 ani vechime în specialitatea înscrisă pe diplomă.

c) au dreptul se să înscrie la examenul de grad principal sesiunea 2015 și să susțină examenul într-o altă specialitate în care au obținut un titlu de calificare prin absolvirea cursurilor unor unități de învățământ sau ai cursurilor de specializare finalizate în baza Ordinului ministrului sănătății nr. 613/2013, asistenții medicali generaliști și asistenții medicali de pediatrie care îndeplinesc până la data înscrierii la examen cel puțin 5 ani vechime în specialitatea în care au absolvit aceste cursuri.

d) au achitat taxa de participare la examen.

8. Înscrierile la examen se fac în perioada 5-22 octombrie 2015, în zilele lucrătoare, între orele 10.00 şi 14.00, pentru toate specialităţile, la sediul filialelor judetene/a municipiului Bucuresti ale OAMGMAMR.

9. La înscriere, candidatul va depune un dosar cu şină, care va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere cu datele de contact;

b) copia actului de identitate;

c) copia diplomei de absolvire/licenţă sau echivalente a uneia din instituţiile prevăzute la pct. 7 lit. a); la înscriere candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primeşte documentele să certifice „în conformitate cu originalul” pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;

d) copia atestatului de echivalare, după caz;

e) adeverinţă de vechime, din care să reiasă vechimea de 5 ani la data înscrierii la examen, în specialitatea în care a fost încadrat şi a lucrat conform documentelor de studii, indiferent de nivelul acestora, eliberată de unitatea sanitară în care este încadrat candidatul, sau după caz, copie legalizată şi traducere legalizată după documente care atestă exercitarea legală a profesiei in alt stat;

f) copia actelor de schimbare a numelui, după caz;

g) dovada plăţii taxei de participare la examen.

Pe coperta dosarului de înscriere se înscriu: numele şi prenumele candidatului cu iniţiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specializarea în care s-a înscris la examen, numărul de telefon al candidatului.

10. Cuantumul taxei de participare la examen este de 120 lei/participant.

Taxa se va plăti astfel:

suma de 120 lei se depune în contul IBAN nr. RO36TREZ70020E365000XXXX, CUI – 4266456, Direcţia de Trezorerie a Municipiului Bucureşti (DTMB), beneficiar Ministerul Sănătăţii, str. Cristian Popişteanu nr. 1 – 3, sector 1, Bucureşti, cod 010024;

11. Comisiile locale de examen, în perioada 23-28 OCTOMBRIE 2015, analizează documentele depuse şi stabileşte pentru fiecare dosar rezultatul „ADMIS” sau „RESPINS”.

Lista candidaţilor declaraţi „ADMIS” la înscriere se afişează la sediul filialelor judeţene şi a municipiului Bucureşti ale OAMGMAMR.

Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul analizei dosarelor, în termen de 24 de ore de la data afişării. Contestaţia se rezolvă de comisia centrală de examen în timp de 48 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora.

12. Taxa de participare la examen se restituie în următoarele situaţii:

candidaţilor care se retrag din examen cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de începerea examenului;
candidaţilor al căror dosar a fost declarat „Respins”.
Suma de participare la examen se restituie în termen de 30 de zile de la data solicitării.

13. Testul- grilă de verificare a cunoştinţelor conţine 100 de întrebări şi se desfăşoară pe durata a 2 ore în locaţia stabilită de preşedintele comisiei locale de examen, cu cel puţin 24 de ore înainte de începerea probei.

Fiecare întrebare are 3 variante de răspuns, din care un singur răspuns este corect.

Fiecare răspuns corect este notat cu un punct.

14. Testul-grilă se desfăşoară, simultan în toate judeţele şi municipiul Bucureşti, pe specialităţi, astfel:

asistenţii medicali generalişti: 29.10.2015, orele 10.00 – 12.00;
celelalte categorii de candidaţi: 30.10.2015, orele 10.00 – 12.00.

15. Candidaţii au acces în sălile de susţinere a testului grilă între orele 08.30 şi 08.45, pe baza tabelelor aflate la responsabilii de săli şi afişate la intrare şi a actului de identitate (B.I., C.I. sau paşaport), aflat în termen de valabilitate.

Candidaţii sunt aşezaţi în sală în ordine alfabetică, conform tabelului, astfel încât între doi candidaţi să rămână cel puţin un loc liber.

Candidaţii care nu se află în sălile de examen în momentul distribuirii testelor grilă şi a grilelor de răspuns pierd dreptul de participare la examen.

În sălile de examen sunt interzise discuţiile între candidaţi, consultarea oricărui fel de material, copierea şi utilizarea telefoanelor mobile. Candidaţii care încalcă aceste reguli sunt eliminaţi din examen, fapt ce se consemnează în procesul verbal şi se informează operativ preşedintele comisiei locale de examen.

16. În ziua de examen, la ora 10.00, se distribuie fiecărui candidat un test- grilă şi o grilă de răspuns. Un candidat poate schimba o singură dată grila de răspuns.

Din momentul primirii testelor-grilă şi grilelor de răspuns, candidaţii nu pot părăsi sala de examen decât după 30 de minute şi numai după predarea grilei de răspuns. Pentru necesităţi fiziologice candidaţii pot părăsi sala de examen numai însoţiţi de un supraveghetor, iar timpul absenţei din sală nu prelungeşte durata probei pentru candidaţii respectivi.

Pentru completarea datelor de identitate şi a grilelor de răspuns candidaţii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră. Orice altă culoare decât cea albastră este interzisă, fiind considerată semn distinctiv.

17. După expirarea timpului, candidaţii predau responsabilului de sală, pe bază de semnătură, grilele de răspuns şi aşteaptă în sală corectarea grilei. Testul – grilă rămâne în posesia candidaţilor, cu excepţia celor care, din orice motiv, părăsesc sala de examen în primele 30 de minute de examen.

18. Corectarea grilelor de răspuns se face de către responsabilul de sală, cu ajutorul grilei de corectură, în prezenţa candidatului şi a încă 2 candidaţi din sala respectivă.

Răspunsurile necompletate pe grila de răspuns se taie cu roşu.

Se suprapune grila de corectură cu grila de răspuns şi se numără întrebările care au răspunsuri corecte. Fiecare întrebare cu răspuns corect se notează cu un punct.

Punctajul final al fiecărei grile de răspuns este egal cu suma întrebărilor cu răspuns corect. Punctajul maxim este de 100 de puncte, corespunzător notei 10.

Pe fiecare grilă de răspuns se trece punctajul final obţinut şi se semnează de candidat şi de cei 2 candidaţi care au asistat la corectare. Candidatul semnează şi în catalogul probei din sala respectivă.

19. Candidaţii pot să conteste rezultatul testului-grilă în termen de 24 de ore de la data comunicării punctajului obţinut. Contestaţia se soluţionează de comisia locală de examen, în termen de 48 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora. Contestaţiile cu privire la corectitudinea întrebărilor se transmit comisiei centrale şi se soluţionează în termen de 48 de ore.

Sursa: oamr.ro

Descarca documentul atasat:

Cerere inscriere grad principal 2015 [Adobe Acrobat, 174 Kb]


UPDATE 1 Septembrie 2015

Examenul de grad principal 2015 - tematica şi bibliografia

Examenul de grad principal din acest an va fi organizat în perioada 05.10 - 02. 11. 2015, iar înscrierea candidaţilor la examen se va face în perioada 05.10 – 22.10.2015.

Asistenţii medicali generalisti vor susţine testele-grilă în data de 29.10.2015, între orele 10.00-12.00, iar moasele şi asistenţii medicali vor susţine testele-grilă în data de 30.10.2015, între orele 10.00-12.00.

OAMGMAMR pune la dispoziţia candidaţilor, tematica şi bibliografia, precum şi normele de organizare şi desfăşurare a examenului:

Norme de organizare și desfășurare
Ordin 981 - aprobare norme
Tematica și bibliografia - asistent igienist cabinet stomatologic
Tematica și bibliografia - asistent medical generalist
Tematica și bibliografia - asistent medical stomatologie
Tematica și bibliografia - asistent medico social
Tematica și bibliografia - BFT
Tematica și bibliografia - asistent farmacie
Tematica și bibliografia - asistent igienă
Tematica și bibliografia - asistent laborator
Tematica și bibliografia - moașe
Tematica și bibliografia - asistent nutriție dietetică
Tematica și bibliografia - asistent radiologie


UPDATE 28 August 2015

Completarea prevederilor legale privind organizarea examenului de grad principal, sesiunea 2015 - activitatea de voluntariat

ORDIN Nr. 981 din 10 august 2015, privind completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 652/2015 pentru aprobarea normelor, precum şi a calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal, sesiunea 2015

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 620 din 14 august 2015

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale resurse umane, juridic şi contencios nr. N.B. 8.271/2015, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul sănătăţii emite prezentul ordin.

ART. I

Ordinul ministrului sănătăţii nr. 652/2015 pentru aprobarea normelor, precum şi a calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal, sesiunea 2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 400 din 8 iunie 2015, se completează după cum urmează:

1. În anexa nr. 1, la articolul 14, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Activitatea de voluntariat se consideră experienţă profesională şi/sau în specialitate, în funcţie de tipul activităţii, dacă aceasta este realizată în domeniul studiilor absolvite.”

2. În anexa nr. 1, la articolul 15 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

„i) candidaţii care au desfăşurat activitate de voluntariat vor depune contractul de voluntariat, încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, şi Certificatul de voluntariat emis de către organizaţiile-gazdă, încheiat conform art. 10 alin. (4) din Legea nr. 78/2014. Vechimea acumulată în perioada de voluntariat se calculează în funcţie de timpul efectiv de lucru prestat.”

ART. II

Direcţia generală resurse umane, juridic şi contencios şi celelalte instituţii implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. III

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul sănătăţii,
Alin Iulian Tucmeanu,
secretar de stat
Bucureşti, 10 august 2015.
Nr. 981.

Descarcă în format PDF: Ordinul 652/2015


UPDATE 6 Iunie 2015

Examenul de grad principal 2015

Examenul de grad principal are loc, în acest an, în luna octombrie.

Ministerul Sănătăţii a stabilit metodologia şi calendarul desfăşurării examenului. De asemenea, a anunţat cuantumul taxei de participare pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali.

Asistenții medicali generalişti susțin examenul pe 29 octombrie. Pentru colegii din alte specialități, examenul este programat pe 30 octombrie.

Taxa de participare la examen este de 120 de lei, potrivit Ordinului MS 651/21.05.2015.

Calendarul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal, sesiunea 2015, debutează pe 28 august, când vor fi publicate, pe specializări, tematica şi bibliografia pentru examen.

Pe 18 septembrie va fi publicat anunţul de examen în săptămânalul „Viaţa Medicală”. Tot atunci, va fi nominalizată comisia centrală de examen.

Nominalizarea şi avizarea comisiilor locale de examen vor avea loc pe 1, respectiv 2 octombrie.

Înscrierile candidaţilor la examen se fac în perioada 5-22 octombrie. Între 23-28 octombrie are loc studierea dosarelor, validarea acestora, stabilirea rezultatului „Admis” sau „Respins” şi afişarea listei candidaţilor declaraţi „Admis”. Tot atunci se primesc şi contestațiile dosarelor.

Pe 27 octombrie vor fi elaborate testele-grilă pentru asistenţii medicali generalişti, iar o zi mai târziu –
pentru cei din alte specialități.

Asistenții medicali generalişti susțin examenul de grad principal pe 29 octombrie, între orele 10-12, iar contestaţiile rezultatului testului-grilă se primesc în zilele de 29 şi 30 octombrie.

Alte categorii de candidați susțin examenul pe 30 octombrie, între orele 10-12. Contestațiile se pot de pune în zilele de 30 şi 31 octombrie.

Pe 1 noiembrie vir fi soluționate contestaţiile rezultatului testului-grilă pentru asistenţii medicali generalişti, iar pe 2 noiembrie – pentru candidații din alte specialități.

Rezultatele definitive vor fi afişate în perioada 1-2 noiembrie 2015.

La examenul de grad principal se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:
a) sunt absolvenţi cu diplomă de absolvire/licenţă sau echivalentă, a uneia din următoarele categorii de instituţii de învăţământ:
- şcoală postliceală sanitară;
- liceu sanitar;
- colegiu medical universitar;
- facultate de asistenţă medicală/moaşe;
b) îndeplinesc, până la data înscrierii la examen, cel puţin 5 ani vechime în specialitatea înscrisă pe diplomă.
c) au dreptul să se înscrie la examenul de grad principal asistenții medicali şi asistenții medicali de pediatrie care şi-au desfăşurat activitatea în servicii de radiologie-imagistică, laborator, balneofizioterapie, nutriție şi dietetică ce au acumulat o vechime de peste 5 ani în aceste servicii şi au obținut un titlu de calificare în aceste specialități prin absolvirea cursurilor unor unități de învățământ sau ai cursurilor de specializare finalizate în baza Ordinului ministrului sănătății nr. 613/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
d) au achitat suma de participare la examen.

La înscriere, candidatul va depune un dosar cu şină, care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere cu datele de contact;
b) copia actului de identitate;
c) copia diplomei de absolvire/licenţă sau echivalente a uneia din instituţiile prevăzute la pct.14 lit. a); la înscriere candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primeşte documentele să certifice „în conformitate cu originalul” pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;
d) copia atestatului de echivalare, după caz;
e) adeverinţă de vechime, din care să reiasă vechimea de 5 ani la data înscrierii la examen, în specialitatea în care a fost încadrat şi a lucrat conform documentelor de studii, indiferent de nivelul acestora, eliberată de unitatea sanitară în care este încadrat candidatul, sau după caz, copie legalizată şi traducere legalizată după documente care atestă exercitarea legală a profesiei in alt stat;
f) adeverință de vechime, din care să reiasă vechimea acumulată de absolvenții cursurilor de specializare prevăzuți la articolul 14, lit.c)
g) copia actelor de schimbare a numelui, după caz;
g) dovada plăţii sumei de participare la examen.

Pe coperta dosarului de înscriere se înscriu: numele şi prenumele candidatului cu iniţiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specializarea în care s-a înscris la examen, numărul de telefon al candidatului.

Punctajul maxim este de 100 de puncte, corespunzător notei 10. Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină minim nota 7.00.

Descarcă documentele ataşate:
Ordinul MS 651/2015
Ordinul MS 652/2015


.: 2013 :.

Examenul de grad principal 2013

SUBIECTE

Asistent medical generalist
Asistent balneofizioterapie
Asistent farmacie
Asistent igiena si sanatate publica
Asistent laborator
Asistent medico social
Asistent nutritie dietetica
Asistent obstetrica ginecologie
Asistent radiologie
Asistent stomatologie

GRILE CORECTURA

Asistent medical generalist
Asistent balneofizioterapie
Asistent farmacie
Asistent igiena si sanatate publica
Asistent laborator
Asistent medico social
Asistent nutritie dietetica
Asistent obstetrica ginecologie
Asistent radiologie
Asistent stomatologie.: 2013 :.

Examenul de grad principal 2013

UPDATE 14 decembrie 2013

Promovare în masă la examenul de grad principal

Toţi candidaţii au promovat examenul de grad principal, a anunţat Comisia locală pentru examenul de grad principal Iaşi.

Potrivit aceleiaşi surse, un candidat nu s-a prezentat la examen.

Informaţii privind notele finale pot fi obţinute de candidaţi, numai în nume propriu, de la sediul Filialei Iaşi a OAMGMAMR.

Adeverinţele de grad principal vor fi întocmite şi eliberate de Ministerul Sănătăţii în termen de trei luni de la finalizarea examenului.

La examen au participat 651 de candidaţi. Dintre aceştia, 598 sunt asistenţi medicali generalişti, iar 53 din alte specialităţi (balneofizioterapie, farmacie, radiologie-imagistică medicală, laborator, obstetrică-ginecologie, igienă şi sănătate publică, stomatologie).

Descarcă documentele ataşate:

Grad principal 2013 - REZULTATE


UPDATE 10 decembrie 2013

ULTIMA ORĂ! Lista finală a candidaţilor la examenul de grad principal 2013

Comisia centrală de examen de grad principal a respins, astăzi, două contestaţii.

În urma analizării dosarelor de contestaţie ale candidaţilor Bânţu Cristina şi Dobridoreanu Dorel-Adrian, comisia a decis respingerea acestora, deoarece candidaţii nu îndeplinesc condiţia de vechime în specialitatea din diplomă, conform Normelor de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal 2013 (art. 13 litera b).

Tot astăzi, Comisia centrală de examen de grad principal a decis admiterea contestaţiei formulate de candidata Butnaru Irina, care va susţine examenul în specialitatea medicină generală.

Ca urmare a deciziilor Comisiei centrale de examen, numărul final al candidaţilor la examenul de grad principal este de 650.

Descarcă documentele ataşate:

Grad principal 2013 - lista finală a candidaţilor ADMIŞI
Grad principal 2013 - lista finală a candidaţilor RESPINŞI


UPDATE 7 decembrie 2013

Listele candidaților la examenul de grad principal 2013

în urma analizării dosarelor pentru înscrierea la examenul de grad principal, sesiunea decembrie 2013, Comisia Locală de Examen a respins 9 dintre cele 658 de dosare depuse. în consecință, au fost declarate admise 649 de dosare.

Numărul înscrișilor, pe specialități, în ordine descrescătoare:
Medicină generală - 597
Balneofizioterapie - 15
Farmacie - 12
Radiologie - imagistică medicală - 9
Laborator - 8
Moașe - 5
Igienă și sănătate publică - 2
Stomatologie - 1.

La specialitățile nutriție și dietetică, asistent medico-social și asistent igienist de cabinet stomatologic nu s-au înscris candidați.

Descarcă fișierele atașate:

Grad principal 2013 - lista candidaților ADMIȘI
Grad principal 2013 - lista candidaților RESPINȘI


UPDATE 6 decembrie 2013

Peste 600 de asistenți medicali ieșeni, înscriși la examenul de grad principal

Peste 600 de asistenți medicali ieșeni susțin, săptămâna viitoare, examenul de grad principal.

Potrivit calendarului stabilit de Ministerul Sănătății, asistenții medicali generaliști susțin examenul pe 12 decembrie 2013. Pentru moașe și asistenții medicali din alte specialități, examenul este programat pe 13 decembrie.

Listele de candidați și locurile desfășurării examenului se afișează pe www.oamr-iasi.ro și la sediul Filialei Iași a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România sâmbătă, 7 decembrie, la ora 9.00.

în ziua examenului, candidații au acces în sălile de susținere a testului grilă între orele 08.30 și 08.45, pe baza tabelelor aflate la responsabilii de săli și afișate la intrare și a actului de identitate (B.I., C.I. sau pașaport), aflat în termen de valabilitate.

Candidații sunt așezați în sală în ordine alfabetică, conform tabelului.

Candidații care nu se află în sălile de examen în momentul distribuirii testelor grilă și a grilelor de răspuns pierd dreptul de participare la examen.

în timpul desfășurării examenului, candidații vor folosi numai pix cu mină de culoare albastră. Sunt interzise discuțiile între candidați, consultarea oricărui fel de material, copierea și utilizarea telefoanelor mobile. Candidații care încalcă aceste reguli sunt eliminați din examen.

Durata examenului este de două ore.

Testul grilă conține 100 de întrebări. Fiecare întrebare are trei variante de răspuns, din care un singur răspuns este corect. Fiecare răspuns corect este notat cu un punct. Punctajul maxim este de 100 de puncte, corespunzător notei 10.

Punctajul final al fiecărei grile de răspuns este egal cu suma întrebărilor cu răspuns corect.

Pentru a fi declarați promovați, candidații trebuie să obțină la testul-grilă minimum 70 de puncte, corespunzător notei 7,00.

Corectarea grilelor de răspuns se face de către responsabilul de sală, cu ajutorul grilei de corectură, în prezența candidatului și a încă doi candidați din sala respectivă.

Candidații pot să conteste rezultatul testului grilă în termen de 24 de ore de la data comunicării punctajului obținut. Contestația se soluționează de comisia locală de examen, în termen de 48 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora.

Contestațiile cu privire la corectitudinea întrebărilor se transmit comisiei centrale și se soluționează în termen de 48 de ore.

După soluționarea contestațiilor, la sediul filialelor județene și a municipiului București ale OAMGMAMR se afișează, pe specialități, în ordine alfabetică, tabelele nominale cu rezultatele finale obținute de candidații în cadrul examenului de grad principal.

La nivelul Filialei Iași a OAMGMAMR au fost admise 648 de dosare. Cei mai mulți înscriși (596) sunt la specialitatea Medicină generală. Urmează specialitățile Balneofizioterapie (15), Farmacie (12), Radiologie - imagistică medicală (9), Laborator (8), Moașe (5), Igienă și sănătate publică (2), Stomatologie - 1 candidat. La specialitățile nutriție și dietetică, asistent medico-social și asistent igienist de cabinet stomatologic nu s-au înscris candidați.


UPDATE 3 decembrie 2013

Examenul de grad principal - precizari de la Comisia Centrala

Examenul de grad principal va putea fi sustinut numai de asistentii medicali care lucreaza cu norma întreaga zilnica.

Potrivit unei adrese trimise astazi de Comisia Centrala de examen grad principal, sesiunea 2013, „vechimea necesara în vederea înscrierii la examenul de grad principal se calculeaza la norma întreaga zilnica”.

Descarca adresa de la Comisia Centrala de examen grad principal.


UPDATE 1 noiembrie 2013

Anunț privind organizarea și desfășurarea examenului de grad principal

1.Ministerul Sănătății organizează, prin Direcțiile de Sănătate Publică județene și a Municipiului București, în colaborare cu Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR), în perioada 18.11 - 13.12.2013, examenul de grad principal, sesiunea 2013.

2.Examenul de grad principal se organizează pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale/oficianți medicali, laboranți, laboranți farmacie și maseuri absolvenți de liceu sanitar.

3.Pentru organizarea și desfășurarea examenului de grad principal se constituie o comisie centrală de examen și 42 de comisii de examen județene și a municipiului București (comisii locale de examen), precum și o comisie de elaborare a subiectelor.

4.Examenul de grad principal se desfășoară în două etape:
a) verificarea dosarelor de înscriere în vederea îndeplinirii condițiilor prevăzute la art.13 și art.14 – etapă eliminatorie;
b) test grilă de verificare a cunoștințelor.

5.Pentru a fi declarați „Promovat”, candidații trebuie să obțină la testul-grilă minimum 70 de puncte, corespunzător notei 7,00.

6.Tematica și bibliografia pentru examen sunt elaborate, pe specialități, de către reprezentanții Ministerului Sănătății și ai Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, se aprobă de către conducerea Ministerului Sănătății și se publică cu cel puțin 60 de zile înainte de data începerii examenului pe site-urile www.ms.ro și www.oamr.ro.

7.La examenul de grad principal se pot înscrie candidații care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:
a) sunt absolvenți cu diplomă de absolvire/licență sau echivalentă, a uneia din următoarele categorii de instituții de învățământ:
- școală postliceală sanitară;
- liceu sanitar;
- colegiu medical universitar;
- facultate de asistență medicală/moașe;
b) îndeplinesc, până la data înscrierii la examen, cel puțin 5 ani vechime în specialitatea înscrisă pe diplomă.
c) au dreptul să se înscrie la examenul de grad principal 2013 și să susțină examenul într-o altă specialitate în care au obținut un titlu de calificare prin absolvirea cursurilor unor unități de învățământ sau a cursurilor de specializare finalizate în baza Ordinului MS 613/2013, asistenții medicali generaliști și asistenții medicali de pediatrie care îndeplinesc, până la data înscrierii la examen, cel puțin 5 ani vechime în specialitatea în care au absolvit aceste cursuri.
d) au achitat suma de participare la examen.

8.înscrierile la examen se fac în perioada 18-29 noiembrie 2013, în zilele lucrătoare, între orele 10.00 și 14.00, la sediile filialelor județene/municipiul București ale OAMGMAMR.

9.La înscriere, candidatul va depune un dosar cu șină, care va conține următoarele documente:
a) cerere de înscriere cu datele de contact;
b) copia actului de identitate;
c) copia diplomei de absolvire/licență sau echivalente a uneia din instituțiile prevăzute la pct.7 lit. a); la înscriere candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primește documentele să certifice „în conformitate cu originalul” pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;
d) copia atestatului de echivalare, după caz;
e) adeverință de vechime, din care să reiasă vechimea de 5 ani la data înscrierii la examen, în specialitatea în care a fost încadrat și a lucrat conform documentelor de studii, indiferent de nivelul acestora, eliberată de unitatea sanitară în care este încadrat candidatul, sau după caz, copie legalizată și traducere legalizată după documente care atestă exercitarea legală a profesiei in alt stat;
f) copia actelor de schimbare a numelui, după caz;
g) dovada plății sumei de participare la examen.

Pe coperta dosarului de înscriere se înscriu: numele și prenumele candidatului cu inițiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specializarea în care s-a înscris la examen, numărul de telefon al candidatului.

10.Cuantumul taxei de participare la examen este de 120 lei/participant.
Taxa se va plăti după cum urmează:
- suma de 36 lei, în contul IBAN nr. RO85TREZ7005003XXX000092, CUI - 4266456, Direcția de Trezorerie a Municipiului București (DTMB), beneficiar Ministerul Sănătății, str. Cristian Popișteanu nr. 1-3, sectorul 1, București, cod 010024;
- suma de 84 lei, în contul RO49UGBI0000362008983RON, Garanti Bank, beneficiar Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR); codul de înregistrare fiscală al OAMGMAMR este 15346984, adresa: Str. Ing. Zablovschi nr.76, Sector 1 București, cod poștal 011312.

11.Comisiile locale de examen, în perioada 02-06.12.2013, analizează documentele depuse și stabilesc pentru fiecare dosar rezultatul „ADMIS” sau „RESPINS”.

Lista candidaților admiși se afișează la sediile filialelor județene si a municipiului București ale OAMGMAMR.

Candidații au dreptul să conteste rezultatul analizei dosarelor, în termen de 24 de ore de la data afișării. Contestația se rezolvă de comisia centrală de examen în timp de 48 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora.

12.Taxa de participare la examen se restituie în următoarele situații:
- candidaților care se retrag din examen cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de începerea examenului;
- candidaților al căror dosar a fost declarat „Respins”.
Suma de participare la examen se restituie în termen de 30 de zile de la data solicitării.

13.Testul-grilă de verificare a cunoștințelor conține 100 de întrebări și se desfășoară pe durata a două ore în locația stabilită de președintele comisiei locale de examen, cu cel puțin 24 de ore înaintea de începerea probei.
Fiecare întrebare are trei variante de răspuns, din care un singur răspuns este corect.
Fiecare răspuns corect este notat cu un punct.

14.Testul-grilă se desfășoară simultan în toate județele și municipiul București, pe specialități, astfel:
-asistenții medicali generaliști: 12.12.2013, orele 10.00-12.00
-celelalte categorii de candidați: 13.12.2013, orele 10.00-12.00

15.Candidații au acces în sălile de susținere a testului grilă între orele 08.30 și 08.45, pe baza tabelelor aflate la responsabilii de săli și afișate la intrare și a actului de identitate (B.I., C.I. sau pașaport), aflat în termen de valabilitate.
Candidații sunt așezați în sală în ordine alfabetică, conform tabelului, astfel încât între doi candidați să rămână cel puțin un loc liber.
Candidații care nu se află în sălile de examen în momentul distribuirii testelor grilă și a grilelor de răspuns pierd dreptul de participare la examen.
în sălile de examen sunt interzise discuțiile între candidați, consultarea oricărui fel de material, copierea și utilizarea telefoanelor mobile. Candidații care încalcă aceste reguli sunt eliminați din examen, fapt ce se consemnează în procesul verbal și se informează operativ președintele comisiei locale de examen.

16.în ziua de examen la ora 10.00, se distribuie fiecărui candidat un test grilă și o grilă de răspuns. Un candidat poate schimba o singură dată grila de răspuns.
Din momentul primirii testelor grilă și grilelor de răspuns, candidații nu pot părăsi sala de examen decât după 30 de minute și numai după predarea grilei de răspuns. Pentru necesități fiziologice candidații pot părăsi sala de examen numai însoțiți de un supraveghetor, iar timpul absenței din sală nu prelungește durata probei pentru candidații respectivi.
Pentru completarea datelor de identitate și a grilelor de răspuns candidații folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră. Orice altă culoare decât cea albastră este interzisă, fiind considerată semn distinctiv.

17.După expirarea timpului, candidații predau responsabilului de sală, pe bază de semnătură, grilele de răspuns și așteaptă în sală corectarea grilei. Testul grilă rămâne în posesia candidaților, cu excepția celor care, din orice motiv, părăsesc sala de examen în primele 30 de minute de examen.

18.Corectarea grilelor de răspuns se face de către responsabilul de sală, cu ajutorul grilei de corectură, în prezența candidatului și a încă 2 candidați din sala respectivă.
Răspunsurile necompletate pe grila de răspuns se taie cu roșu.
Se suprapune grila de corectură cu grila de răspuns și se numără întrebările care au răspunsuri corecte. Fiecare întrebare cu răspuns corect se notează cu un punct.
Punctajul final al fiecărei grile de răspuns este egal cu suma întrebărilor cu răspuns corect. Punctajul maxim este de 100 de puncte, corespunzător notei 10.
Pe fiecare grilă de răspuns se trece punctajul final obținut și se semnează de candidat și de cei 2 candidați care au asistat la corectare. Candidatul semnează și în catalogul probei din sala respectivă.

19.Candidații pot să conteste rezultatul testului grilă în termen de 24 de ore de la data comunicării punctajului obținut. Contestația se soluționează de comisia locală de examen, în termen de 48 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora. Contestațiile cu privire la corectitudinea întrebărilor se transmit comisiei centrale și se soluționează în termen de 48 de ore.

Sursa: „Viața Medicală”, nr.44 (1242), anul XXV, 1 noiembrie 2013


UPDATE 18 octombrie 2013

Examenul de grad principal – precizări importante de la Ministerul Sănătății

 

Ministerul Sănătății a făcut, astăzi, noi precizări cu privire la desfășurarea examenului de grad principal, sesiunea 2013.

Astfel, metodologia de grad principal a fost modificată prin Ordinul 1200/2013, în sensul că se ia în calcul la vechimea în specialitate și perioada de crestere și îngrijire a copilului, conform OUG 124/2011.

Ordonanța, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2012, prevede că „perioada concediului pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau de până la 3 ani în cazul copilului cu handicap constituie vechime în muncă și în serviciu, precum și în specialitate și se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu acestea”. Concediul de creștere a copilului este recunoscut ca vechime integrală numai celor care s-au aflat, în perioada 1 ianuarie 2012 - 29 noiembrie 2013 (ultima zi de înscriere la examenul de grad principal), în această situație.

Pe de altă parte, Ordinul MS 1200/2013 prevede că „au dreptul să se înscrie la examenul de grad principal 2013 și să susțină examenul într-o altă specialitate în care au obținut un titlu de calificare prin absolvirea cursurilor unor unități de învățământ sau a cursurilor de specializare finalizate în baza Ordinului MS 613/2013, asistenții medicali generaliști și asistenții medicali de pediatrie care îndeplinesc, până la data înscrierii la examen, cel puțin 5 ani vechime în specialitatea în care au absolvit aceste cursuri”.

Ministerul Sănătății a mai aprobat o derogare la condiția de vechime de până la trei luni. în consecință, la examen se pot înscrie candidații care au cinci ani la sfârșitul lunii februarie 2014.

Descarcă fișierele atașate: Ordinul MS nr. 1091/2013 - stabilirea cuantumului taxei si modalitatea de plata a acesteia pentru participarea la examenul de grad principal pentru asistentii medicali generalisti, moase si asistenti medicali - sesiunea 2013

Ordinul MS nr. 1200/2013 - pentru modificarea si completarea normelor de organizare si desfasurare a examenului de grad principal, sesiunea 2013


UPDATE 17 octombrie 2013

Examenul de grad principal – cererile de derogare și noi precizări privind taxa de înscriere

 

Membrii Filialei Iași a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, care nu au cinci ani vechime în specialitatea în care doresc să susțină examenul de grad principal, pot solicita derogare Ministerului Sănătății.

Cererea de derogare se depune la sediul Filialei (str. Piața Unirii nr.5, parter), însoțite de o adeverință eliberată de angajator, din care să rezulte vechimea la data înscrierii la examen.

Descarcă de aici

Descarca de aici CEREREA TIPIZATA

întrucât la plata taxei de înscriere la examenul de grad principal sesiunea 2013, anumite bănci pot solicita și codul de înregistrare fiscală al OAMGMAMR, Departamentul Financiar-contabil al organizației menționează că acesta este 15346984, iar adresa OAMGMAMR - Str.Ing. Zablovschi nr.76, Sector 1, București, cod poștal 011312.

Aceste date nu sunt cuprinse în Ordinul nr.1091 din 20.09.2013 privind stabilirea cuantumului taxei și modalitatea de plată pentru participarea la examenul de grad principal.

Revenim cu noutăți imediat ce le vom avea.


UPDATE 7 octombrie 2013

OAMGMAMR are în vedere modificarea metodologiei privind examenul de grad principal

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România a răspuns adresei Filialei Iași, care a solicitat clarificări privind luarea în calcul ca vechime a perioadei de creștere a copilului.

Astfel, ca urmare a adresei Filialei Iași, reprezentanții la nivel național au transmis că au în vedere modificarea metodologiei, astfel încât să corespundă prevederilor OUG 124/2011, care precizează că anii de concediu de creștere a copilului până la 2 ani sunt considerați vechime în muncă și în specialitate și iau în calcul la stabilirea drepturilor.

Filiala Iași a solicitat clarificări deoarece OUG 124/2011 prevede că „perioada concediului pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau de până la 3 ani în cazul copilului cu handicap constituie vechime în muncă și în serviciu, precum și în specialitate și se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu acestea”, iar Normele de organizare și desfășurare a examenului de grad principal 2013 menționează că „la calculul vechimii nu se ia în considerare perioada de concediu pentru îngrijirea copilului până la 2 ani”.

în răspunsul primit se mai precizează că OAMGMAMR va organiza o întâlnire între președinții comisiilor locale de examen și Ministerul Sănătății, în cursul căreia vor fi clarificate și alte aspecte privind gradul principal.


UPDATE 4 octombrie 2013

Ultima oră! Calendarul desfășurării examenului de grad principal 2013

Examenul de grad principal va avea loc în luna decembrie.

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România a transmis filialelor județene calendarul desfășurării examenului:

1.Nominalizarea de către ministrul sănătății a comisiei centrale de examen: 21.10.2013;
2.Publicarea anunțului de examen în săptămânalul „Viața Medicală”: 01.11.2013;
3.Avizarea comisiilor locale de examen de către președintele comisiei centrale de examen: 08.11.2013;
4.Instruirea președinților comisiilor locale de examen: 11.11.2013;
5.înscrierea candidaților, în perioada 18-29.11.2013, în zilele lucrătoare, la sediul filialelor județene/municipiul București ale OAMGMAMR;
6.Studierea dosarelor, validarea acestora, depunerea și soluționarea eventualelor contestații: 02-06.12.2013;
7.Elaborarea testelor-grilă de verificare a cunoștințelor: 09.12.2013;
8.Susținerea, de către candidați, a testului-grilă:
- asistenții medicali generaliști: 12.12.2013, orele 10.00 – 12.00;
- celelalte categorii de candidați 13.12.2013, orele 10.00 – 12.00.


Ministerul Sănătății a anunțat cuantumul taxei de participare la examenul de grad principal pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenți medicali sesiunea 2013. Potrivit unui ordin publicat pe 24 septembrie în "Monitorul Oficial", taxa este de 120 de lei.

Tematica pentru examen rămâne aceeași ca în 2011 și poate fi consultată în cadrul secțiunii "Concursuri medicale".

Astăzi, Ministerul Sănătății a publicat "Normele de organizare și desfășurare a examenului de grad principal". Documentul nu menționează data exactă la care va avea loc examenul, precizând însă că "Ministerul Sănătății publică anunțul de examen în săptămânalul "Viața Medicală" cu cel puțin 30 de zile înainte de data începerii examenului de grad principal".

Vom reveni cu noutăți imediat ce le vom avea.

Vă rugăm să citiți cu atenție "Normele de organizare și desfășurare a examenului de grad principal"!

TEMATICă:

01. SPECIALITATEA: MEDICINă GENERALă
02. SPECIALITATEA: MOAȘE
03. SPECIALITATEA: ASISTENT MEDICO-SOCIAL
04. SPECIALITATEA: ASISTENT IGIENIST DE CABINET STOMATOLOGIC
05. SPECIALITATEA: ASISTENțI MEDICALI STOMATOLOGIE
06. SPECIALITATEA: BFT
07. SPECIALITATEA: FARMACIE
08. SPECIALITATEA: IGIENă-SăNăTATE PUBLICă
09. SPECIALITATEA: LABORATOR
10. SPECIALITATEA: NUTRIțIE șI DIETETICă
11. SPECIALITATEA: RADIOLOGIE - IMAGISTICă MEDICALă

.: 2011 :.

Anunț pentru asistenții medicali ieșeni care s-au înscris la examenul de grad principal 2011

Examenul de grad principal, sesiunea noiembrie 2011, va avea loc în data de 10.11.2011 pentru asistenții medicali generaliști și în 11.11.2011 pentru moașe și asistenți medicali de alte specialități, anunță Direcția de Sănătate Publică Iași.

Potrivit site-ului www.dspiasi.ro, locația stabilită pentru susținerea examenului este Amfiteatrul și Sala Biblioteca a Spitalului Clinic de Psihiatrie "Socola" Iași, șos. Bucium, nr. 36.

Candidații au acces în sălile de examen între orele 08.30 și 8.45 pe baza actului de identitate ( B.I., C.I., Pașaport), aflat în termen de valabilitate.

Candidații care nu se află în sălile de examen în momentul distribuirii testelor grilă și a grilelor de răspuns pierd dreptul de participare la examen.

Listele dosarelor admise/respinse la înscriere au fost afișate la sediul DSP Iași, Str. Vasile Conta, nr. 2-4, cât si pe site-ul www.dspiasi.ro astăzi, 04.11.2011.

Candidații au dreptul să conteste rezultatul analizei dosarelor, în termen de 24 de ore de la data afișării listelor. Contestațiile se rezolvă de comisia centrală de examen în timp de 48 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora, mai precizează DSP Iași.

 01. SPECIALITATEA: MEDICINă GENERALă
 02. SPECIALITATEA: BFT
 03. SPECIALITATEA: MOASE
 04. SPECIALITATEA: FARMACIE
 05. SPECIALITATEA: IGIENă-SăNăTATE PUBLICă
 06. SPECIALITATEA: LABORATOR
 07. SPECIALITATEA: ASISTENțI MEDICALI STOMATOLOGIE
 08. SPECIALITATEA: RADIOLOGIE - IMAGISTICă MEDICALă

 

Modificări de ultimă oră în organizarea examenului de grad principal, sesiunea 2011

Ministerul Sănătății a anunțat joi, 27 octombrie, că la examenul de grad principal se pot înscrie și asistenți medicali de pediatrie. Aceștia se pot înscrie până pe 1 noiembrie 2011, ora 14.00, la Direcțiile județene de Sănătate Publică / a Municipiului București, iar pentru examen tematica va fi aceeași cu a asistenților medicali generaliști.

De asemenea, Ministerul Sănătății anunță, într-un comunicat, că vechimea necesară la examenul de grad principal trebuie să fie de 5 ani la 31 decembrie 2011.

Pentru vizualizare, descărcați documentele Ministerului Sănătății:

1. Comunicat privind Examenul de Grad Principal, sesiunea 2011
2. Anunt privind Examenul de Grad Principal, sesiunea 2011

Examenul de grad principal

Examenul de grad principal va avea loc în luna noiembrie.

Potrivit anunțului publicat astăzi, 7 octombrie 2011, de către Ministerul Sănătății, în săptămânalul „Viața Medicală”, asistenții medicali generaliști vor susține examenul pe 10 noiembrie 2011. Pentru moașe și asistenții medicali din alte specialități, examenul este programat pe 11 noiembrie.

Specialitățile la care se organizează examenul de grad principal sunt:
- asistent medical generalist;
- moașă/obstetrică–ginecologie;
- asistent medico-social;
- asistent igienist de cabinet stomatologic;
- asistent medical stomatologie;
- balneofizioterapie;
- farmacie;
- igienă – sănătate publică;
- laborator;
- nutriție – dietetică;
- radiologie – imagistică medicală.

înscrierile se fac la direcțiile de sănătate publică județene/a municipiului București în perioada 17-28 octombrie 2011.

La înscriere, candidatul va depune un dosar cu șină, care va conține următoarele acte:
- cerere de înscriere cu datele de contact;
- copia actului de identitate;
- copia diplomei de absolvire /licență sau echivalente a uneia dintre următoarele instituții de învățământ: școală postliceală sanitară, liceul sanitar, colegiul medical universitar, facultatea de asistență medicală/moașe;
- copia atestatului de echivalare, după caz;
- adeverință de vechime, din care să reiasă vechimea de 5 ani la data înscrierii la examen, în specialitatea în care a fost încadrat și a lucrat conform documentelor de studii, indiferent de nivelul acestora, eliberată de unitatea sanitară în care este încadrat candidatul, sau după caz, copie legalizată și traducere legalizată după documente care atestă exercitarea legală a profesiei în alt stat;
- copia actelor de schimbare a numelui, după caz;
- dovada plății sumei de participare la examen.

Taxa de participare este de 120 de lei și se va depune în contul IBAN nr. RO85TREZ7005003XXX000092, CUI 4266456 DTMB (Direcția de Trezorie a Municipiului București), beneficiar Ministerul Sănătății, str. Cristian Popișteanu nr. 1-3, sector 1, București, cod 010024.

Pentru vizualizarea anuntului Ministerului Sănătății, clic aici!

Ministerul Sănătății a publicat, ieri, 20 septembrie, Normele de organizare și desfășurare a examenului de grad principal 2011. Documentul nu precizează data exactă de desfășurare a examenului, nici cuantumul taxei de participare, menționându-se doar că „Ministerul Sănătății publică anunțul de examen în săptămânalul „Viața Medicală” cu cel puțin 30 de zile înainte de data începerii examenului de grad principal”. Anunțul de examen cuprinde: a) specialitățile la care se organizează examen de grad principal, documentele necesare înscrierii; c) datele de desfășurare a examenului, pe specialități; d) locul și perioada de înscriere; e) cuantumul sumei de participare la examen și contul în care se depune aceasta”.
Vă rugăm să citiți cu atenție Normele de organizare și desfășurare a examenului de grad principal!

00. METODOLOGIE GRAD PRINCIPAL 2011

01. SPECIALITATEA: MEDICINă GENERALă
02. SPECIALITATEA: OBSTETRICă - GINECOLOGIE
03. SPECIALITATEA: ASISTENT MEDICO-SOCIAL
04. SPECIALITATEA: ASISTENT IGIENIST DE CABINET STOMATOLOGIC
05. SPECIALITATEA: ASISTENțI MEDICALI STOMATOLOGIE
06. SPECIALITATEA: BFT
07. SPECIALITATEA: FARMACIE
08. SPECIALITATEA: IGIENă-SăNăTATE PUBLICă
09. SPECIALITATEA: LABORATOR
10. SPECIALITATEA: NUTRIțIE șI DIETETICă
11. SPECIALITATEA: RADIOLOGIE - IMAGISTICă MEDICALă

.: 2009 :.

REZULTATE - Examen de grad principal, sesiunea octombrie 2009

01. SPECIALITATEA: MEDICINă GENERALă, PEDIATRIE, OCROTIRE
02. SPECIALITATEA: OBSTETRICă - GINECOLOGIE
03. SPECIALITATEA: FARMACIE
04. SPECIALITATEA: IGIENă-SăNăTATE PUBLICă
05. SPECIALITATEA: ASISTENT MEDICO-SOCIAL
06. SPECIALITATEA: BFT
07. SPECIALITATEA: LABORATOR
08. SPECIALITATEA: NUTRIțIE șI DIETETICă
09. SPECIALITATEA:
ASISTENțI MEDICALI STOMATOLOGIE
10. SPECIALITATEA: RADIOLOGIE - IMAGISTICă MEDICALă
11. SPECIALITATEA: ASISTENT IGIENIST DE CABINET STOMATOLOGIC

METODOLOGIA de organizare și desfășurare a examenului de grad principal, sesiunea octombrie 2009

01. SPECIALITATEA: MEDICINă GENERALă, PEDIATRIE, OCROTIRE
02. SPECIALITATEA: OBSTETRICă - GINECOLOGIE
03. SPECIALITATEA: FARMACIE
04. SPECIALITATEA: IGIENă-SăNăTATE PUBLICă
05. SPECIALITATEA: ASISTENT MEDICO-SOCIAL
06. SPECIALITATEA: BFT
07. SPECIALITATEA: LABORATOR
08. SPECIALITATEA: NUTRIțIE șI DIETETICă
09. SPECIALITATEA:
ASISTENțI MEDICALI STOMATOLOGIE
10. SPECIALITATEA: RADIOLOGIE - IMAGISTICă MEDICALă
11. SPECIALITATEA: ASISTENT IGIENIST DE CABINET STOMATOLOGIC

.: 2008 :.

METODOLOGIA de organizare și desfășurare a examenului de grad principal, sesiunea noiembrie 2008

01. SPECIALITATEA: MEDICINă GENERALă, PEDIATRIE, OCROTIRE
02. SPECIALITATEA: MOAșă
03. SPECIALITATEA: FARMACIE
04. SPECIALITATEA: IGIENă-SăNăTATE PUBLICă
05. SPECIALITATEA: ASISTENT MEDICO-SOCIAL
06. SPECIALITATEA: BFT
07. SPECIALITATEA: LABORATOR
08. SPECIALITATEA: NUTRIțIE șI DIETETICă
09. SPECIALITATEA: STOMATOLOGIE
10. SPECIALITATEA: TEHNICă DENTARă
11. SPECIALITATEA: ASISTENT IGIENIST DE CABINET STOMATOLOGIC

.: 2007 :.

METODOLOGIA de organizare și desfășurare a examenului de grad principal, sesiunea octombrie 2007

Examenul de grad principal a fost planificat anul acesta pe data de 18 octombrie 2007 pentru asistenți medicali generaliști și pe 19 pentru celelalte specialități.

Reprezentanții Ministerului Sănătății, ai Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România, ai Federației Sanitas și ai Centrului National de Perfectionare în Domeniul Sanitar au reactualizat tematica și bibliografia pentru această sesiune de examen și, de asemenea, au redus cantitatea de material bibliografic necesar pregătirii examenului.

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMEN GRAD PRINCIPAL ASISTENTI MEDICALI/MOASE- SESIUNEA 2007

01. SPECIALITATEA: MEDICINA GENERALA, PEDIATRIE, OCROTIRE
02. SPECIALITATEA: OBSTETRICA - GINECOLOGIE
03. SPECIALITATEA: FARMACIE
04. SPECIALITATEA: IGIENA-SANATATE PUBLICA
05. SPECIALITATEA: ASISTENT MEDICO-SOCIAL
06. SPECIALITATEA: BFT
07. SPECIALITATEA: LABORATOR
08. SPECIALITATEA: NUTRITIE SI DIETETICA
09. SPECIALITATEA: RADIOLOGIE
10. SPECIALITATEA: TEHNICA DENTARA
11. SPECIALITATEA: STOMATOLOGIE
12. SPECIALITATEA: ASISTENT IGIENIST DE CABINET STOMATOLOGIC

.: 2006 :.

METODOLOGIA de organizare și desfășurare a examenului de grad principal, sesiunea octombrie 2006

.: 2005 :.

LISTA CANDIDATILOR INSCRISI LA EXAMENUL DE GRAD PRINCIPAL, SESIUNEA 20-21 octombrie 2005

Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de grad principal - sesiunea octombrie 2005

.: 2004 :.

Tematică examen grad principal - statistică medicală

Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de grad principal - sesiunea septembrie-octombrie 2004

Tematica grad principal pentru asistenți medicali - STOMATOLOGIE

Tematica si bibliografia pentru examen grad principal asistenti medicali -  sesiunea 2004
  1. Specialitatea: MEDICINA GENERALA
  2. Specialitatea: PEDIATRIE
  3. Specialitatea: APARATURA MEDICALA
  4. Specialitatea: ASISTENT MEDICO-SOCIAL
  5. Specialitatea: BALNEOFIZIOTERAPIE si RECUPERARE MEDICALA
  6. Specialitatea: FARMACIE
  7. Specialitatea: IGIENA-SANATATE PUBLICA
  8. Specialitatea: LABORATOR
  9. Specialitatea: NUTRITIE si DIETETICA
10. Specialitatea: OCROTIRE
11. Specialitatea: OPTICA MEDICALA
12. Specialitatea: RADIOLOGIE
13. Specialitatea: TEHNICA DENTARA
14. Specialitatea: OBSTETRICA - GINECOLOGIE
15. Codul de etica si deontologie medicala al asistentului medical
16. Legea nr. 307 din 28/06/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical și a profesiei de moașă, precum și organizarea si funcționarea Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România


Examene si concursuri organizate in 2004

.: 2003 :.

Examen Grad Principal 2003 - Tematică

Ordinul Asistenților Medicali din România pune la dispoziția dumneavoastră tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenții medicali - sesiunea 2003, aprobată de Ministrul Sănătății și Familiei urmare a referatului Direcției Generale de Resurse Umane, Formare Profesională, Concursuri și Examene nr. DB 4865/03.06.2003.

Tematică ASISTENT MEDICAL GENERALIST- grad principal 2003
Tematică OBSTETRICă-GINECOLOGIE - grad principal 2003
Tematică PEDIATRIE - examen grad principal 2003
Tematică LABORATOR - examen grad principal 2003
Tematică RADIOLOGIE - examen grad principal 2003
Tematică FARMACIE - examen grad principal 2003
Tematică DIETETICă - examen grad principal 2003
Tematică OCROTIRE - examen grad principal 2003
Tematică B.F.T. și RECUPERARE MEDICALă - examen grad principal 2003
Tematică ASISTENță MEDICO-SOCIALă - examen grad principal 2003
Tematică IGIENă-SăNăTATE PUBLICă - examen grad principal 2003
Tematică TEHNICă DENTARă - examen grad principal 2003
Tematică APARATURă MEDICALă - examen grad principal 2003
Tematică OPTICă MEDICALă - examen grad principal 2003

Examen Grad Principal 2003 - Rezultate

Promovare in masa la examenul de grad principal.

Peste trei sute de cadre medii din județul Iași au obținut note mai mari de 7.00 la examenul de grad principal. 84 de candidați au obținut nota 10.00. Alți 220 au primit, în urma examenului, note mai mari de 9.50. Cea mai mică notă a fost 7.50 și s-a înregistrat la un candidat de la disciplina Radiologie. Precizăm că, pe lângă asistenții medicali, la examenul de grad principal s-au mai înscris patru surori medicale, o moașă și o soră de obstetrică. în urma promovării examenului, la titulatura oficială a candidaților se va adăuga cuvântul "principal", iar salariile vor fi mărite cu sume cuprinse între cinci sute de mii și șapte sute de mii de lei.

Medicină generală
Pediatrie
Balneofizioterapie
Radiologie
Tehnică dentară
Farmacie
Laborator
Igienă și sănătate publică
Obstetrică - Ginecologie
 

  Copyright © 2003-2014 OAMGMAMR - Iași. Toate drepturile rezervate.

POWERED BY: CESCOP